HQE - ECOSQUAD Zrównowazone budownctwo LEED BREEAM WELL DGNB

Certyfikaty nie mają przed nami tajemnic!
Przejdź do treści
BAZA WIEDZY
Certyfikat HQE™ może zostać przyznany budynkowi każdego typu – mieszkaniom, biurom, budynkom szkolnym, obiektom sportowym, szpitalom, obiektom handlowym i logistycznym – ale także infrastrukturze i całym dzielnicom. Mogą się ubiegać o niego obiekty dowolnego przeznaczenia będące w budowie, remontowane lub już eksploatowane.
Koncept HQE™ charakteryzuje się podejściem obejmującym wiele kryteriów i angażującym wszystkich interesariuszy. Zespół odpowiedzialny za certyfikację HQE™ sam określa cele do zrealizowania w konkretnej sytuacji oraz swobodnie wybiera rozwiązania architektoniczne i techniczne dla danego obiektu.
Zachowuje przy tym równowagę między zapewnieniem ochrony środowiska (zużycie energii, wody, emisja CO2, zagospodarowanie odpadów, zachowanie bioróżnorodności itd.), dążeniem do poprawy jakości życia oraz wymogiem oszczędnej eksploatacji.  Jest to najlepsza koncepcja modelowego budynku, który jednocześnie odpowiada wyzwaniom zrównoważonego miasta. HQE™ pozwala ponadto kontrolować koszty i harmonogram prac, niezależnie od miejsca budowy. Na etapie eksploatacji obiektu zastosowane standardy HQE™ umożliwiają ograniczenie wydatków i ryzyka związanego ze zużyciem materiału. Certyfikat stanowi także wartość dodaną w przypadku wynajmu lub sprzedaży.  
Standard HQE podzielony jest na cztery główne grupy tematyczne, które obejmują 14 kryteriów:
zakresie takie elementy jak wybór materiałów, ich trwałość i  możliwość konserwacji oraz możliwości adaptacyjne

Worksite – elementy związane z gospodarką odpadami, zużyciem poszczególnych dóbr i surowców

Woda – zużycie wody, wykorzystanie wody deszczowej, gospodarka wodno-ściekowa

Odpady – zarządzanie odpadami związanymi z obiektem

Design – obejmuje takie zaprojektowanie budynku, które pozwoli na jego późniejszą łatwą konserwację

ZDROWIE – grupa tematyczna składająca się z trzech głównych kryteriów:
Jakość przestrzeni – na którą składa się ekspozycja magnetyczna czy specjalne warunki zdrowotne

Jakość wody – projektowanie sieci z uwzględnieniem odpowiednich obiegów i temperatur

Jakość powietrza – wentylacja, klimatyzacja, LZO ( VOC)

KOMFORT – grupa składająca się z czterech głównych kryteriów:
Komfort termalny -  na który składa się klimatyzacja, wentylacja, konstrukcja budynku oraz elementy mające wpływ na komfort termiczny człowieka wewnątrz obiektu.

Komfort akustyczny – wewnętrzna i zewnętrzna akustyka, hałaśliwość rządzeń, itp.

Komfort wizualny – dostęp do naturalnego i sztucznego oświetlenia

Komfort zapachowy – niwelowanie dyskomfortu powodowanego uciążliwymi zapachami

Aby uzyskać certyfikat HQE w pierwszej kolejności należy spełnić założenia warunków wstępnych (PR) dla danego projektu.
Standard HQE w każdej z czerech kategorii przewiduje możliwość przyznania maksymalnie 4 gwiazdek, które następnie po zsumowaniu dają nam ocenę obiektu na następujących poziomach:

HQE Pass – spełnienie założeń PR

HQE Good – 1 do 4 gwiazdek

HQE Very Good – 5 do 8 gwiazdek

HQE Excellent – 9 do 11 gwiazdek

HQE Excepctional – od 12 do 16 gwiazdek
Cerway: Organizacja obecna w 18 krajach na 4 kontynentach, przyznaje wszystkie certyfikaty HQE™ na świecie i jest liderem certyfikacji budynków mieszkalnych we Francji. Filia Cerqual.
Certivéa: Filia Cerway, organizacja nadająca wszystkie certyfikaty HQE™ oraz lider certyfikacji budynków niemieszkalnych, infrastruktur i terenów zrównoważonych we Francji.
Ruch HQE: Został stworzony, aby skuteczniej stawić czoła wyzwaniom społecznym i klimatycznym w zakresie budownictwa oraz propagować punkt widzenia osób zaangażowanych na rzecz polepszenia jakości życia, poszanowania środowiska naturalnego i poprawy parametrów energetycznych budynków. Działania Ruchu HQE obejmują m.in. programy współpracy w zakresie innowacji, takie jak HQE Performance oraz działania edukacyjne skierowane zarówno do osób z branży, jak i do szerszej publiczności.
Wróć do spisu treści